Kodukord

REAALI SPORDIKOOLI KODUKORD

1. Reaali Spordiklubi MTÜ (edaspidi Spordiklubi) treeningruumides ja territooriumil täidavad õpilased ja õpilase esindajad lisaks Eesti Vabariigi seadustele kõiki Spordiklubiga sõlmitud lepingutest ja käesolevast kodukorrast tulenevaid reegleid ja eeskirju.
2. Spordiklubi meeldiva õppekeskkonna huvides käitub õpilane Spordiklubis viisakalt ja lugupidavalt nii kaasõpilaste, treenerite kui ka teiste Spordiklubis viibivate täiskasvanute suhtes.
3. Spordiklubist puudumisel teavitab õpilane või õpilase esindaja sellest Spordiklubi.
4. Õpilane kohustub:
1) ilmuma treeningusse õigeaegselt;
2) Spordiklubi õppematerjale, treeningvahendeid ja ruume kasutama heaperemehelikult;
3) riietuma treeningtööks sobivalt ja puhtalt, kandma spordijalatseid (siseruumides vahetusjalatseid);
4) mitte kasutama treeningu ajal mobiiltelefoni või muid seadmeid, mis segavad õppetöö läbiviimist;
5) käituma terviseteadlikult – nt energiajookide või muu tervist kahjustava aine tarvitamine ei ole Spordiklubi õpilasele lubatud;
6) jälgima tähelepanelikult treeneri juhiseid ja täitma tema antud ülesandeid;
7) seisma Spordiklubi hea maine ja spordi au eest ning alati järgima „ausa mängu“ põhimõtteid;
8) kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega pöörduma enda eriala treeneri, teiste erialade treenerite või Spordiklubi esindaja poole.
5. Õpilasel on õigus:
1) saada teavet Spordiklubi spordivõistluste ja spordiürituste kohta;
2) kasutada treeningtöös ja võistlustel Spordiklubi inventari, seadmeid, spordivarustust ning spordirajatisi;
3) kasutada Spordiklubi sümboolikaga (juhul kui selline on välja töötatud) sportlikku vormiriietust.
6. Spordiklubi treeneril või esindajal on õigus treeningu(te)st kõrvaldada ebakorrektselt käitunud või kodukorda eiranud õpilane. Väga tõsise rikkumise või korduvate rikkumiste korral on Spordiklubi esindajal õigus ühepoolselt leping lõpetada.