Õppelepingu üldtingimused

Õppeleping-ankeedi Lisa 1
MTÜ REAALI SPORDIKOOLI ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. ÕPPETÖÖ
1.1. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal, sellest treeningperiood september kuni mai.
1.2. Koolivaheaegadel, riiklikel pühadel ning Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli kooliüritustega kattuvuse korral treeninguid läbi ei viida (va erikokkulepped).
1.2. Lähtuvalt treeninggrupi spetsiifikast viiakse õppetöö läbi peamiselt Tallinna kesklinna piirkonnas, Spordikooli (edaspidi Kool) kasutuses olevates ruumides ja spordirajatistes.
1.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal vastavalt Kooli tunniplaanile. Täiendavalt võib toimuda õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või individuaalõppe korras.
1.4. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu.

2. ÕPPEMAKS
2.1. Koolis õppimine on tasuline. Õppemaks ja õppetegevuse periood on kehtestatud Spordilubi kodulehel.
2.2. Õppemaks on aastapõhine, mis on jagatud Kooli tegutsemiskuude lõikes võrdseteks osadeks.
2.3. Õppemaks koosneb kohatasust ja treeningmaksust. Kohatasu kuulub tasumisele sõltumata õppetundidest puudumise ajast või põhjusest.
2.4. Õppemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt Kooli poolt esitatud arvete alusel jooksva kuu eest.
2.5. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt õppekavale.
2.6. Õppemaks ei sisalda spordilaagrite, -varustuse, -transpordi ja võistlustegevusega seotud kulusid, millede eest tasutakse õppemaksu täiendavalt, vastavalt õppetegevuses osalemisele.
2.7. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja õppetegevuse perioodis kinnitab Kooli juhatus.
2.8. Kui Kool muudab õppemaksu kooskõlas erakooliseaduse §22 lg6 ning Õppelepingu üldtingimuste punktidega 2.7. loetakse muudetud õppemaksu suurus automaatselt uueks õppemaksuks ilma käesolevat õppelepingut täiendavalt muutmata. Õppemaksu suuruse muutumisest informeerib Kool oma kodulehel.
2.9. Õpilase õppetegevusest puudumise korral vabastatakse Õpilane kalendrikuu õppemaksu kohustusest treeningmaksu osas proportsionaalselt puudutud ajale juhul, kui Õpilane või tema esindaja:
2.9.1. teatab taasesitamist võimaldavas vormis Õpilase puudumisest Kooli esindajale vähemalt 7 päeva ette ja puudumine ületab 14 järjestikust päeva;
2.9.2. esitab puudumise kohta (arsti)tõendi ja puudumine on ületanud 14 järjestikust päeva.
2.10. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Õpilase esindaja algatusel või Õpilase süül seoses Lepingu rikkumisega.
2.11. Lepingust tulenevate rahaliste maksete tasumisega viivitamisel on Koolil õigus nõuda Õpilase esindajalt viivist 0,1 % (null koma üks protsenti) tasumisega viivitatud summast iga kalendripäeva eest.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Õpilase õigused ja kohustused
3.1.1. Õpilasel on kõik Kooli põhikirjast, kodukorrast, teistest seonduvatest dokumentidest ning EV õigusaktidest tulenevad õigused.
3.1.2. Õpilane peab täitma Kooli kodukorra ja teiste dokumentidega Õpilasele pandud kohustusi.
3.1.3. Õpilane on Reaali Spordiklubi noorsportlane ja kohustub esindama võistlustel Kooli.
3.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused
3.2.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma Lepingus ettenähtud korras õppemaksu.
3.2.2. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda ja Õpilase isikuandmetes.
3.2.3. Õpilase esindaja kohustub kontrollima perearsti (vajadusel vastava spetsialisti) juures, et Õpilane on terve osalemaks treeningutel ja informeerima Kooli kirjalikult Lapse tervislike erivajaduste olemasolust.
3.2.4. Õpilase võib Koolist välja arvata Õpilase esindaja soovil, millekohase kirjaliku avalduse esitab Õpilase esindaja kahenädalase etteteatamisega.
3.2.5. Õpilase esindajal on õigus Koolile tasutud õppemaksu summad enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26.
3.2.6. Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta.
3.2.7. Õpilasel on õigus esindada ka teisi spordiklubisid kui see on kooskõlastatud Kooliga ning ei lähe vastuollu võistluste juhendiga.
3.2.8. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma lepingu kehtivuse ajal tekkinud õppemaksu võlgnevuse ka juhul, kui Õpilane arvetakse Koolist välja punkti 3.2.4 või 3.3.3 alusel.
3.3. Kooli õigused ja kohustused
3.3.1. Kool kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavale.
3.3.2. Kool kohustub treeninguid läbi viima septembrikuu teisest aktiivsest nädalast kuni maikuu lõpuni vastavalt Kooli poolt kehtestatud treeningute graafikule.
3.3.3. Koolil on õigus Õpilane Koolist välja arvata, kui Kooli õpilane rikub korduvalt Kooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta ja/või sellest teatamata õppe-treeningtööst üle 3 nädala või kui õpilase kahe järjestikuse kuu õppemaks on tasumata.
3.3.4. Kool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1. Kooli põhikirja, kodukorda ja teisi dokumente, millised panevad Pooltele kohustusi või annavad neile õigusi, käsitletakse Lepingu tingimustena.
4.2. Vastuolu korral Lepingu tingimuste ja punktis 4.1. dokumentides sätestatud tingimuste vahel kuuluvad kohandamisele Lepingu sätted.
4.3. Lepingu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik kokkulepe.
4.4. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mitte-saavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. LEPINGU KEHTIVUS
5.1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkest.
5.2. Leping lõppeb:
5.2.1. Õpilase välja arvamisega Koolist vastavalt käesoleva Lepingu punktile 3.2.4.
5.2.2. Õpilase välja arvamisega Koolist vastavalt käesoleva Lepingu punktile 3.3.3.
5.2.3. Õpilase Kooli lõpetamisega.
5.2.4. Kooli tegevuse lõpetamisel seaduse ja punktis 4.1. nimetatud dokumentidega ette nähtud tingimustel.
5.2.5. Õpilase esindaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel, teatades sellest Koolile vähemalt 14 kalendripäeva ette.
5.3. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.
5.4. Leping on koostatud kahes identses, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest nii Koolile kui Õpilase esindajale jääb üks eksemplar.